2020-жылы боюнча көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардам

Квалификациялуу юридикалык жардам - жарандык, административдик жана жазыктык сот өндүрүшүнүн бардык стадияларында жарандык, административдик жана жазыктык иштер боюнча адамдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарына мамлекеттин эсебинен өкүлчүлүк кылуу жана/же коргоо боюнча адвокаттын кесиптик иши.

    Отчеттук мезгилде 11 947 жакка квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөн.

Статусу боюнча:

 • эң аз эмгек акысынын 60 эсе өлчөмүнөн жылдык кирешеси ашпаган жактар – 8747;

 • жылдык кирешесин эске албаганда – 4231;

 • жашы жете электер – 727;

Жынысы боюнча:

 • 8523 арыз эркек адамдардан;

 • 3424 арыз аял адамдардан.


Жазык сот өндүрүш чөйрөсүндө көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамдын саны 9469 түздү. Алардын ичинде:

 1. жазык иштери боюнча – 7312;

 2. жоруктар боюнча – 2157;

Алардын ичинде: 

 •  кармоо стадиясында – 2741; 

 • тергөө стадиясында – 5188; 

 • сот стадиясында – 1540.

Жарандык жана административдик сот өндүрүш чөйрөсүндө көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамдын саны 2478 түздү. Статусу боюнча:

 • доогерлер – 2342;

 • жоопкерлер – 136;

Жынысы боюнча:

 • 688 арыз эркек адамдардан;

 • 1790 арыз аял адамдардан.

Жазык жана жоруктар иштер боюнча кармоо, тергөө стадияларында, ошондой эле жарандык, административдик иштер боюнча көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамдын саны 2019-жылга салыштырмалуу 2020-жылы көбөйгөн. Бул МКЮЖ КБу тарабынан жарандарга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү системасы жөнүндө маалыматты жеткирүү, ошондой эле координаторлордун укук коргоо жана сот органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасы деп белгилеп кетүү керек.

    2020-жылдын манилүү позитивдуу көрсөткүчү болуп МКЮЖ алкагында жогорку сапаттуу берилген квалификациялуу юридикалык жардамдым натыйжасында 14 жаран боюнча соттор тарабынан акталуу өкүмдөрү чыгарылгандыгы экендигин да белгилеп кетүү керек (салыштыруу үчүн 2019-жылдын – 8 жаран ).

    2020-жылдын жыйынтыгы боюнча Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестрине кирген адвокаттардын саны 57 кишиге көбөйгөн. 

    2020-жылдын 31-декабрына карата 385 адвокат МКЮЖ системасында  квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестрине кирген.